Gebruik jij je intuïtie bij leiderschap?Gebruik jij je intuïtie bij leiderschap? Personal & Business Improvement

In onze westerse samenleving zijn management-benaderingen doorgaans gestoeld op rationele en ‘wetenschappelijke’ theorieën. Men gaat organisaties of vraagstukken doelgericht en analytisch te lijf. Processen worden (veelal top-down) in gang gezet en de resultaten moeten meetbaar zijn, zodat ze teruggekoppeld kunnen worden naar de doelstellingen. Herkenbaar? Ik denk het wel.

Maar deze benaderingswijze gaat voorbij aan de intuïtie, de gevoelscomponent. Aan deze factor, die gestuurd wordt vanuit de rechter hersenhelft wordt in onze westerse zakenomgeving (en ook in de hele westerse samenleving) vaak voorbij gegaan of in elk geval wordt hij niet echt serieus genomen. Je kunt er immers niet op sturen!?
Maar volgens mij wordt iedere beslissing genomen op grond van alleen een gedeelte van alle relevante informatie. Enerzijds omdat het vaak onmogelijk is om alle gegevens gelijktijdig te bevatten en anderzijds omdat lang niet alle gegevens beschikbaar zijn. Op beslissingsmomenten speelt de intuïtie, in meerdere of mindere mate altijd een rol, of je nu wil of niet.

Ter illustratie van de complementaire functies van de linker en de rechter hersenhelft vertel ik je een sprookje, althans een verkorte weergave er van:

Er waren eens een koningin en een eerste minister.

De koningin was mooi en had een kroon op haar hoofd. De eerste minister was een kordaat man en wat het meest aan hem opviel was dat hij een platte pet op zijn hoofd had.
De koningin was wijs; zij had weet van alle kennis die er bestond. Niets was voor haar geheim; zij zag het wezen der dingen. Zij zag niet alleen in het verleden maar ook in de toekomst; zij zag alles. Zij was ook vol liefde, zij liet haar hart spreken. Ze sprak met beelden, vol gevoel. Zij luisterde naar haar dromen, haar verlangens, haar innerlijke stem. Haar wereld was vol muziek, maar ook vol stilte.
De koningin kon echter niet spreken. De koningin kon ook niet werken, daar was ze immers koningin voor!

De eerste minister werkte van vroeg tot laat, 24/7. Hij was ook een verstandig man: hij kon logisch redeneren, gegevens verzamelen, analyses maken, tot een synthese komen en conclusies trekken.. Daar kwam nog bij dat hij een formidabel geheugen had. Zijn voorstellen waren altijd helder en duidelijk en ze waren getoetst op haalbaarheid. Met kracht van argumenten wist hij zijn tegenstanders te overtuigen. Hij bezat de gave van het woord. De minister, was, zoals in veel sprookjes, de raadsman met ervaring, die werd geraadpleegd door de koningin.
Maar zoals zo vaak in de praktijk het geval is, nam de minister geen genoegen met zijn positie, hij wilde hogerop.
Ach wat een ramp voor het land. De minister was wel verstandig, maar niet wijs. Hij bezat wel de gave van de rede, maar niet de liefde van het hart. Hij zag wel het verleden, maar niet de toekomst; wel het bestaande, maar niet de nieuwe dingen. Hij discussieerde eindeloos met zijn tegenstanders, tot hij wild gebarend en luid redetwistend door de straten liep, nagewezen door omstanders.
Zo bleef de koningin eenzaam en verlaten achter. Nu had ze niemand meer die ze kon raadplegen. Erger nog, wie moest nu haar besluiten uitvoeren? Haar ingevingen werden niet meer in daden omgezet. Haar wijsheid had geen woorden meer en ook dat was voor het land een ramp.
En de minister en de koningin treurden, maar beiden kwamen ze tot inkeer. Zij kwamen weer tot elkaar ….. en samen regeerden zij nog lang en gelukkig het land.

Gebruik jij je intuïtie bij leiderschap? Personal & Business ImprovementWaar staat dit sprookje voor?

De personages zijn de verbeelding van de twee delen van de menselijke geest. De koningin is het beeld van de intuïtieve geest en de minister is het beeld van de rationele geest. Deze twee delen afzonderlijk zijn incompleet. Pas bij samenwerking leidt dit tot harmonie, creativiteit, helderheid en leidinggeven.
Uiteindelijk gaat het ook bij ‘management by intuition’ om de synthese van het intuïtieve met het rationele. Pas bij die synthese ontstaat er iets nieuws, ontstaat er een geheel. Dit proces wordt transformatie genoemd.

Intuïtie

Intuïtie komt, praktisch gezien neer op het spontaan opduiken van indrukken (beelden, gevoelens, kleuren). Het zijn veelal associaties van situaties waarvoor mensen zich geplaatst zien. Die indrukken worden vervolgens omgezet in bruikbare informatie voor een (probleem)analyse. De toepassing van intuïtieve technieken gebeurt op alle niveaus. Het is ook te omschrijven als het vermogen om goede ingevingen te hebben en dat toe te laten. Anders gezegd: het vermogen om in concrete situaties waarin je je bevindt, met tegenwoordigheid van geest de goede dingen te doen. Intuïtief vermogen is dus niet zomaar je instinct volgen; het is met uiterste tegenwoordigheid van geest het goede moment kiezen om het goede te doen. Dat is niet vooraf bedenken wat goed is, maar gewoon doen en achteraf constateren dat het goed was (of niet).

Overzicht van de verschillende functies van de rechter en de linker hersenhelft:

Intuïtie Ratio
Hersenen van het hart Hersenen van de rede
Geheel Delen
Beelden Woorden
Nieuwe dingen Bestaande dingen
Inspiratie Actie
Dromen Doen
Gevoel Verstand
Visie Haalbaarheid
Wijsheid Helderheid
Voorzichtig Risico’s nemend
Liefde Kracht
Binnenwereld Buitenwereld

Samenvoeging leidt tot

Synthese

Harmonie

Helderheid

Creativiteit

Leidinggeven

Het ontwikkelen van dit intuïtieve vermogen vormt, mijns inziens, de grondslag voor succesvol management.

De ratio is bij ons over het algemeen immers al voldoende ontwikkeld door opleiding, samenleving en verwachtingspatroon.
Het ontwikkelen van het intuïtieve vermogen brengt leiders voort die niet per definitie hun wil aan anderen opleggen, maar die in staat zijn mee te drijven op de stroom van de ontwikkelingen en visie te hebben. Ze zijn in staat inspirerend te zijn en ook bij anderen positieve ideeën aan te boren, zodat het hele team of de hele organisatie kan groeien.

Wil jij weten wat voor leider jij bent? Waar je mogelijkheden liggen? Neem dan contact met ons op.